Prinsträff 2016

Prinsträff 2016.

Prinsträff i Vänersborg.

Nordfeldts konditori,

Hotell Hehne, Restad Gård.


2016-08-30